SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • Akcja SU
  Akcja SU
 • Akcja SU
  Akcja SU
 • Akcja SU
  Akcja SU
 • Akcja SU
  Akcja SU
 • Akcja SU
  Akcja SU

 

Władze samorządu uczniowskiego rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Monika Szafran

Zastępca - Weronika Hajt
Pozostali członkowie:
Malwina Łoziak
Wiktoria Spychalska
Małgorzata Molczyk
Hubert Skibiszewski
Arkadiusz Golański
 
Opiekunowie
Sylwia Wiatrowska
Anna Stoińska
Joanna Wachowska
Monika Gołębiak
Marcin Kwiecień

 

W naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie ośrodka i każdy uczeń może wpływać na to, co się w nim dzieje. Jednak tak liczna grupa uczniów nie może podejmować decyzji nie mając władz, reprezentacji. Aby samorząd uczniowski działał sprawnie, trzeba wyłonić jego władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec władz szkolnych.

 

Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza):

·        odbywa się w głosowaniu tajnym,

·        prawo wybierania ma każdy uczeń,

·        kandydaci są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani przez kandydatów na zebranie,

·        kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy ustala Rada,

·        każdemu wyborcy przysługuje jeden głos,

·        za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów,

·        kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się w terminie do końca września danego roku szkolnego.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

  

·        opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Pedagogiczna większością głosów na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny,

·        opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy  Samorządu Uczniowskiego,

·        kadencja opiekuna trwa jeden rok.

 

Cele Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

·        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

·        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

·        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

Działalność samorządowa oparta jest o uzgodniony z młodzieżą plan pracy. Znajdują się w nim stałe zadania, do których należą m.in.:

1. rozwijanie samorządności:

- opracowywanie planu pracy SU,

- stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU,

- przygotowanie i przeprowadzanie wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego,

- spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem zachowania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz (Młodzieżowa Rada Miasta),

- udział w uroczystościach szkolnych i regionalnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,

-  pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli  okolicznościowych.

2. Akcje charytatywne:

·        „Góra Grosza”,

·        „Zakręcona akcja” – zbiórka nakrętek,

·        „Głośne czytanie dla najmłodszych”,

·        Zbiórka karmy dla zwierząt.

3. udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska,

4. kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe,

5. obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych.

  

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Sylwia Wiatrowska.