SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Władze samorządu uczniowskiego

W naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie ośrodka i każdy uczeń może wpływać na to, co się w nim dzieje. Jednak tak liczna grupa uczniów nie może podejmować decyzji nie mając władz, reprezentacji. Aby samorząd uczniowski działał sprawnie, trzeba wyłonić jego władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec władz szkolnych.

Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego (ordynacja wyborcza):

 • odbywa się w głosowaniu tajnym,

 • prawo wybierania ma każdy uczeń,

 • kandydaci są typowani przez poszczególne klasy i zgłaszani przez kandydatów na zebranie,

 • kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy ustala Rada,

 • każdemu wyborcy przysługuje jeden głos,

 • za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów,

 • kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się w terminie do końca września danego roku szkolnego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Pedagogiczna większością głosów na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny,

 • opiekun jest doradcą służącym swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy  Samorządu Uczniowskiego,

 • kadencja opiekuna trwa jeden rok.

Cele Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

Działalność samorządowa oparta jest o uzgodniony z młodzieżą plan pracy. Znajdują się w nim stałe zadania, do których należą m.in.:

1. rozwijanie samorządności:

- opracowywanie planu pracy SU,

- stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU,

- przygotowanie i przeprowadzanie wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego,

- spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem zachowania, wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

- reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz (Młodzieżowa Rada Miasta),

- udział w uroczystościach szkolnych i regionalnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,

-  pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli  okolicznościowych.

2. Akcje charytatywne:

 • Góra Grosza”,

 • Zakręcona akcja” – zbiórka nakrętek,

 • Głośne czytanie dla najmłodszych”,

 • Zbiórka karmy dla zwierząt.

3. udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska,

4. kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe,

5. obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych.

  

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są następujący uczniowie:

 1. Przewodnicząca – Michalina Ładowska

 2. Zastępca – Remigiusz Widman

 3. Pozostali członkowie:

Magdalena Lewandowska

Wiktoria Sompolska

Roksana Plewa

Szymon Powałowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Sylwia Wiatrowska.