Internat

STRUKTURA OŚRODKA » Internat

Uczniowie szkół SOSW w Słupcy, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne mają możliwość zakwaterowania w Ośrodku. 

Internat jest przygotowany na przyjęcie 30 wychowanków w wieku od 10 do 24 lat. Głównym celem pobytu wychowanków w internacie jest przygotowanie ich do jak najsprawniejszego samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszty żywienia obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja). 
Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez ośrodki pomocy społecznej.

Jak zorganizowana jest opieka w internacie?

Internat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w okresie trwania roku szkolnego z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki. Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną, wszechstronną i fachową opiekę pedagogiczną przez pięć dni w tygodniu. Internat czynny jest od godz. 7.00 w poniedziałek do godz. 15.00 w piątek.

Mieszkańcy internatu tworzą grupy wychowawcze. Każda z grup ma do dyspozycji sypialnie oraz świetlicę wyposażoną w urozmaicone pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.  Młodzież mieszka w trzyosobowych pokojach.

Całodobową opiekę nad wychowankami internatu sprawuje przyjazna, życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy pracujący w internacie posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Grupą wychowawczą opiekuje się 2 wychowawców, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną i medyczną (pielęgniarka). Wychowankowie internatu korzystają z posiłków, które są smacznie przyrządzane przez panie kucharki w naszej, ośrodkowej kuchni.

Jakie dokumenty należy złożyć przy zgłoszeniu do internatu?

- wniosek o objęcie dziecka całodobową opieką wychowawczą
- zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki.

Wychowankowie mieszkający w Ośrodku w internacie są meldowani na okres czasowy.

Dokumenty, które są  potrzebne do zameldowania:

- skrócony odpis aktu urodzenia, PESEL
- wniosek rodzica/opiekuna prawnego o zameldowanie na pobyt czasowy.

Jak młodzież spędza czas w internacie?

Wychowawcy starają się stworzyć dzieciom „drugi dom”, tak aby w czasie pobytu w internacie mogły one spędzić czas w miłej i rodzinnej atmosferze. 

Oferujemy zajęcia zapewniające rozwój indywidualnych zdolności, zainteresowań, przygotowujące do dalszego samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
Celem zajęć prowadzonych w internacie jest nauka samoobsługi, szczególną uwagę zwraca  się  na  dbałość o ład i porządek oraz estetykę otoczenia. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia oraz planu opiekuńczo-wychowawczego sporządzonego dla grupy wychowawczej.

Wychowankowie mogą korzystać z zajęć sportowych, plastycznych, kulinarnych, zajęć muzycznych, nauki tańca, wycieczek pieszych, spacerów. Organizowane są ciekawe konkursy, dyskoteki, wieczory filmowe, itp. Wychowankowie włączają się do różnych konkursów i przedsięwzięć organizowanych na terenie Ośrodka. W internacie organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Chłopca, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Zabawa karnawałowa, Walentynki.

Dzięki dobrej współpracy z Miejskim Domem Kultury w Słupcy wychowankowie mają możliwość oglądania nowości filmowych na dużym ekranie w kinie „Sokolnia”. Ponadto, nasi wychowankowie mają zapewnione dodatkowe atrakcje poprzez działalność 38 Drużyny Harcerskiej NS „Czarne Jedynki”.

Dzięki współpracy z innymi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi,  wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach integracyjnych z młodzieżą z lokalnych placówek.

Jaki jest rozkład zajęć w Internacie?

Rozkład dnia w internacie przebiega według ustalonego planu:

6.45 – 7:20 - pobudka, toaleta poranna,

7.20 -7. 35  – śniadanie

7.40 – 7.45 - porządkowanie sal,

7.45 - wyjście do szkoły 7.40 – 14.55 – zajęcia lekcyjne

13.00 – 13.30 – obiad

13.30 - 16.30 – Czas wolny, odpoczynek, nauka własna, w trakcie której uczniowie odrabiają zadania domowe, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji, doskonalą techniki szkolne.

16.30 - 18.00 – Zajęcia według planów opiekuńczo-wychowawczych grup, praca w grupach, spacery, wyjścia do sklepu, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry stolikowe, zajęcia wg zainteresowań.

18.00 – 18.30 – kolacja

19. 00 – 19.30 – spotkania wychowawcze w grupach

19.30 – 20. 00 – toaleta wieczorna

20. 00 – 21.00 – przygotowanie do następnego dnia 

21.00 – 22. 00 – wyciszanie

22.00 - 6.00 – cisza nocna

Wspieramy rodziców naszych wychowanków, pomagamy rodzinom podopiecznych rozwiązywać problemy życia codziennego te mniej i bardziej ważne. Współpracujemy z różnymi instytucjami (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, kuratorzy Sądu Rodzinnego, MOPS, GOPS-y, Policja, Straż Pożarna, Bank Żywności w Koninie) oraz Stowarzyszeniem „Aktywni i Radośni” oraz lokalnymi szkołami. 

 

Nasz internat zapewnia swoim wychowankom należytą opiekę wychowawczą ucząc ich prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej, wzajemnego szacunku, dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie w codziennych, życiowych sytuacjach. Przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców dzieci i młodzież czują się bezpieczne i dowartościowane.

Korzyści z przebywania w internacie:

  • mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły,

  • wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności,

  • pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,

  • rodzice wychowanków otrzymują fachowe wsparcie wychowawców grup.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY