Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze

STRUKTURA OŚRODKA » Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze

 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć
 • Uczniowie podczas zajęć
  Uczniowie podczas zajęć

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są w naszym Ośrodku od września 1997 roku. Organizowane w formie zajęć indywidualnych w wymiarze 10 godz. tyg. lub zespołowych 20 godz. tyg. Nauką objęte są dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem poprzez stosowanie terapii dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

Praca z każdym uczestnikiem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym dostosowanym do aktualnych możliwości i potrzeb rozwojowych. Uwzględnia on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno- społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych.

 

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze obejmują:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom,

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej, 

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, 

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 

 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

Dzieci i młodzież uczestniczą w:

 • zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • zajęciach kształtujących orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni wykorzystując Program Aktywności M. i Ch. Knillów

 • stymulacji wielozmysłowej wg pór roku – Poranny krąg 

 • aktywizacji potencjału dziecka poprzez metodę Integracji Sensorycznej

 • zajęciach muzykoterapeutycznych – C. Orffa, R. Labana 

 • zajęciach plastyczno-technicznych m.in. Malowanie Dziesięcioma Palcami

 • zajęciach ruchowych i terapii ręki

 • uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych

 

Usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci i młodzieży, ofiarowując im jednocześnie radość, poczucie bycia sprawczym i poczucie bycia kimś ważnym.

Staramy się, by czas spędzony na zajęciach był dla naszych uczestników dobrze wykorzystany, by prowadzona stymulacja sprawiała przyjemność i dawała pozytywne odczucia naszym podopiecznym, bo nagrodą dla nas - nauczycieli jest zawsze uśmiech dziecka.