Ratuj życie

INNOWACJE  » Ratuj życie

                                                                                                                                                                                                                                            

                E:_innowacja_1_pomocDSC_2144.JPG

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
                                                                                                                                          Ks. Mieczysław Maliński

 

Innowacja pedagogiczna „Ratuj życie” była innowacją metodyczno – programową. Trwała od 1.10.2018r. do  27.05.2019r. Zajęciami objęci byli uczniowie ze szkół:

 - szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną,

- branżowej szkoły I stopnia,

- zasadniczej szkoły zawodowej,

- szkoły przysposabiającej do pracy.

Uczniowie zapoznali się z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce. Kształtowali postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym,  odpowiednich postaw społeczno-moralnych wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych. Nauczyli się szybkiego i prawidłowego wzywania pomocy.

Podczas zajęć warsztatowych wychowankowie poznali zasady i przepisy bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.  Dowiedzieli się jak zachować się w czasie ewakuacji podczas alarmu przeciwpożarowego. Zgodnie z zasadami poznali sposoby opatrywania ran u osoby poparzonej. Doskonale radzili sobie z unieruchamianiem złamanych tkanek kostnych, zwichnięciach i skręceniach. Nabyli umiejętności niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych, podczas zachłyśnięcia i zadławienia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się chęć nauki w czasie wydobywania poszkodowanego z pojazdu. Szereg działań w czasie Innowacji podsumowano konkursem wiedzy z zakresu nabytych umiejętności zarówno teoretycznych jak i praktycznych. 

Edukacja uczniów przebiegała w sposób przemyślany, zgodny z założeniami i zasadami bhp. We wszystkich prelekcjach uczniowie brali udział, jako słuchacze, natomiast w formie warsztatowej aktywni byli uczestnicy na miarę swoich własnych możliwości i predyspozycji zdrowotnych. 

E:_innowacja_1_pomoc6.JPG

 

E:_innowacja_1_pomocDSC_1604.JPG        E:_innowacja_1_pomocDSC_1624.JPG

E:_innowacja_1_pomocDSC_1194.JPG

 

Innowacje pedagogiczne prowadziły: Ilona Schoen/ Iwona Chojnacka/ Iwona Łysiak